Regler

REGLER FOR FISKE I STOR-ELVDAL

OMFATTER OMRÅDENE UNDER GLOMMA FISKEFORENING OG STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING

Fisketid: Hele året.  All ørret fredet fra 15.09 – 31.10

(NB: Egne bestemmelser for fisketider m.m. i Glomma).

Fiskekort:  Alle over 16 år må løse fiskekort før fisket starter. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er tillatt for alle under 16 år å fiske uten fiskekort, men vi oppfordrer til at fiskereglene følges.

Redskap / Utstyr: Hvis ikke annet er bestemt, gjelder kortet for fiske med én stang fra land (vading er tillatt) med de unntak som er nevnt under:

 •  Fiske fra båt er kun tillatt i Glomma.
 •  Fiske fra flytering er kun tillatt i Glomma, Gråsjøen og Bjørsjøen.
 • Fiske med levende fisk som agn er forbudt.
 • Det er forbudt å nytte bunden redskap (garn, not, ruse, o.l) til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.
 • Fiske med oter, langreiv, støkrok, ruse og kupe er ikke tillatt. Unntak: På isen er bruk av støkrok og gjeddesaks etter lake og gjedde tillatt.  Til fangst av gjedde og lake er ruse tillatt hele året. Bruk av oter er tillatt i Glomma på strekningen Messeltfossen til Spongfossen.

 

Fiskeregler for fiske i Glomma:

 • All ørret er fredet fra og med 15. september til og med 15. mai. Alt fiske etter harr forbudt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 15. mai. Med unntak av isfiske.  Andre arter enn ørret og harr kan fiskes hele året i Glomma.
 • Begrensninger på størrelse og antall harr og ørret:

Størstemål:  All ørret og harr over 35 cm skal gjenutsettes med slikt  unntak:  Fisker kan avlive inntil 1 fisk (harr eller ørret) over  størstemål per døgn.   Det oppfordres likevel til å gjenutsette fisk over størstemål ( 35 cm).

Døgnkvote: Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr. fisker/døgn max 1 fisk over 35 cm.

Oppsyn:  Fiskeren plikter å framvise fiskekort og eventuell fangst til oppsyn som legitimerer seg.

Brudd på fiskereglene:  Grove brudd på fiskereglene (f.eks. manglende fiskekort) medfører et gebyr på kr 2000,- og kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og tap av fiskerett (inndragelse av fiskekort).

 

Fiskeregler for fiske i Sundfloen Fluesone

 • Fisketid : 15.05 / 31.10
 • Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten er tillatt i fluesonen.
 • Det kan kun benyttes mothakeløse kroker, evnt. kroker med nedklemt mothake.
 • All ørret må gjenutsettes.
 • Bag limit på 1 harr pr. dag/fisker, maksmål 35 cm .

Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

 • Vis varsomhet i din ferdsel langs elv og vann. Kast ikke igjen avfall. Vær forsiktig med varme. Unngå ferdsel på dyrket mark. Kort sagt: VIS NATURVETT!

Velkommen til en av Norges beste fiskeelver